پشتیبانی وضعیت سرور

هیچ مشکل شبکه ای در انتظار دریافت پاسخ در حال حاضر وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد.شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آنرا چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Advanced Server اطلاعات php
Advanced4 اطلاعات php
IRnew45 اطلاعات php
IRnew71 اطلاعات php
IRserver Advanced اطلاعات php
Server 3 Fr اطلاعات php
Server shop1 USA اطلاعات php
Server shop2 USA اطلاعات php

هیچ مشکل شبکه ای در حال حاضر وجود ندارد