ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر در مرکز آموزش نمی توانید راه حلی برای مشکلات خود بیابید ، می توانید با انتخاب بخش مناسب در زیر یک تیکت ارسال کنید.

 Support

مسایل و مشکلات فنی

 Billing , financial

مسائل و مشکلات مالی

 Comments and Suggestions

نظرات و پیشنهادات

 Transfer Panel

انتقال پنل

 SMS

مسایل و مشکلات مربوط به پنل پیامک