WHMCS-bridge

وضعیت شبکه نام و مشخصات

هیچ مشکل شبکه ای در حال حاضر وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد.شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آنرا چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Advanced Server اطلاعات php
Advanced4 اطلاعات php
IRnew45 اطلاعات php
IRnew71 اطلاعات php
IRserver Advanced اطلاعات php
Server 3 Fr اطلاعات php
Server shop1 USA اطلاعات php
Server shop2 USA اطلاعات php
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins